1. فاضل نوری یعقوب السویجت , هادی عربی , شعبان رضا قربانی , نسرین آزاد , تهیه نانومیلههای β-MnO2به روش هیدروترمال و بررسی اثر فرآیند گرمادهی , کنفرانس فیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
 2. رضا قنبری , شعبان رضا قربانی , هادی عربی , جواد فروغی , مطالعه رسانندگی و مگنتومقاومت در کلاف های ترکیب پلی پیرول و نانو لوله های کربنی , سیزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
 3. سمیرا ادیمی , هادی عربی , شعبان رضا قربانی , فائز پورآرین , مقایسه ساختار کریستالی مواد جاذب هیدروژن حاصل از اعمال تقریب نظریه تابعیت چگالی در بسته های محاسباتی کوانتوم اسپرسو و وسپ , کنفرانس فیزیک ایران 95 , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
 4. سمیرا ادیمی , هادی عربی , شعبان رضا قربانی , فائز پورآرین , مطالعه اولیه آلانایتهای قلیایی به روش ابتدا به ساکن، برای کاربردهای ذخیره سازی هیدروژن , کنفرانس فیزیک ایران 95 , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
 5. سیدجابر حسینی , شعبان رضا قربانی , هادی عربی , مقاومت ویژه وافت و خیزهای رسانندگی در نمونه ی تک کریستال ابررسانای Fe1.06 Te0.6 Se0.4 , پنجمین کنفرانس ملی پیشرفت های ابررسانایی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۴
 6. سیدجابر حسینی , شعبان رضا قربانی , هادی عربی , بررسی سازوکار میخکوبی در ابررسانای تک کریستال Fe1.06Te0.6Se0.44 , پنجمین کنفرانس ملی پیشرفت های ابررسانایی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۴
 7. محمد حسین زاده , شعبان رضا قربانی , هادی عربی , مطالعه ی اثر قله ی دوم در ابررسانای پایه آهن BaFe1.9Ni00.1As2 , پنجمین کنفرانس ملی پیشرفت های ابررسانایی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۴
 8. سیده رقیه حسینی , محمود رضائی رکن آبادی , شعبان رضا قربانی , سید محسن مدرسی سریزدی , بررسی خواص الکترونی و اپتیکی ژرمنن با استفاده از محاسبات اصول اولیه , چهارمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۱
 9. راضیه کارگر , محمود رضائی رکن آبادی , شعبان رضا قربانی , بررسی خواص الکترونی، ترموالکتریکی و فونونی آنتیموان تلوراید با استفاده از محاسبات اصول اولیه , کنفرانس فیزیک ایران 93 , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۷
 10. غلام پور ، سمانه , شعبان رضا قربانی , خواص ترابردی و مغناطیسی ابررسانای پایه آهن NdO0.82F0.18FeAs , ششمین همایش ملی فیزیک پیام نور , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹
 11. سمامه غلام پور , شعبان رضا قربانی , خواص ترابردی و مغناطیسی ابررسانای پایه آهن NdO0.82F0.18FeAs , ششمین همایش ملی فیزیک پیام نور , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹
 12. غلام پور ، سمانه , شعبان رضا قربانی , اثر پارامغناطیس اسپین روی میدان بحرانی بالایی در ابررساناهای NdO0.82F0.18FeAs و PrO0.85FeAs , چهارمین کنفرانس ملّی پیشرفت‌های ابررسانایی , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۷
 13. شعبان رضا قربانی , فرشیدنیا، غزاله , سازوکار میخکوبی شار مغناطیسی در ابررسانای MgB2 آلائیده به سیلیکون کارباید , چهارمین کنفرانس ملّی پیشرفت‌های ابررسانایی , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۷
 14. سیما مؤذن , شعبان رضا قربانی , تاثیر سیلیکون بر خواص ابررسانایی MgB2 , کنفرانس فیزیک ایران 1392 , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۴
 15. غزاله فرشیدنیا , شعبان رضا قربانی , خواص ابررسانایی MgB2 آلاییده به نانوکربن , یازدهمین کنفرانس ماده چگال ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۰۷
 16. سیما موذن , شعبان رضا قربانی , سازوکار میخکوبی در ابررسانای MgB2 آلائیده به سیلیکون کلراید , یازدهمین کنفرانس ماده چگال ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۰۷
 17. مریم رشیدی , شعبان رضا قربانی , افت و خیزهای ابررسانایی در ابررسانای La-111 , سومین کنفرانس ملی پیشرفتهای ابررسانایی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
 18. ابراهیم رستم آبادی , شعبان رضا قربانی , مقاومت الکتریکی حالت عادی ابررساناهای Nd1-xPrxBa2Cu3O7-δ , سومین کنفرانس پیشرفتهای ابررسانایی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
 19. شعبان رضا قربانی , سید محمد فهیمی , بهنام آزادگان , ناهمسانگردی و جریان بحرانی در ابررسانای MgB2 آلاییده به روغن سیلیکون , سومین کنفرانس ملی پیشرفتهای ابررسانایی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
 20. مهناز نایبی پور , شعبان رضا قربانی , افت و خیز های ابررسانایی در تک بلور Ba0.72K0.28Fe2As2 در ناحیه بحرانی , سومین کنفرانس ملی پیشرفتهای ابررسانایی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
 21. سمانه غلام پور , شعبان رضا قربانی , مریم رشیدی , مقاومت الکتریکی و انرژی فعال سازی در ابررسانای PrO0.85FeAs , کنفرانس فیزیک ایران 90 , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۴
 22. ابراهیم رستم آبادی , شعبان رضا قربانی , مقاومت حالت عادی ابررسانای بسبلور Nd(Y)-123آلاییده با آلایشهای خنثی , دهمین کنفرانس ماده چگال ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۰۷
 23. شعبان رضا قربانی , مرتضی دارینی , افزایش میخکوبی شار در ابررسانایMgB2 آلاییده به سوکسنیک اسید (C4H6O4) , دهمین کنفرانس ماده چگال ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۰۷
 24. شعبان رضا قربانی , آتنا بروغنی , تاثیر آلایش و دمای کلوخه سازی بر روی خواص الکتریکی ابررسانای MgB2 آلائیده به مالیک اسید , دهمین کنفرانس ماده چگال ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۰۷
 25. شعبان رضا قربانی , مریم باشی , سازوکار میخکوبش در ابررسانای MgB2آلاییده به مالیک اسید , دهمین کنفرانس ماده چگال ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۰۶
 26. مریم رحمتی ترکی , شعبان رضا قربانی , تعیین پارامترهای ابررسانایی از روی رسانایی اضافی ناشی از افت و خیزهای حرارتی در ابررسانای Nd(CaPr)-123 , دهمین کنفرانس ماده چگال ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۰۶
 27. شعبان رضا قربانی , مریم همائی , افت و خیزهای ابررسانایی در کوپرات 123-Nd , کنفرانس فیزیک ایران 89 , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۰
 28. شعبان رضا قربانی , مریم رحمتی ترکی , رسانایی الکتریکی اضافی ناشی از افت و خیزهای حرارتی در ابررساناهایY1-2xCaxThxBa2Cu3O7-d , کنفرانس فیزیک ایران 89 , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۰
 29. شعبان رضا قربانی , مرتضی دارینی , خواص ابررساناییMgB2 آلاییده به سوسنیک اسید(C4 H6 O4) , کنفرانس فیزیک ایران 89 , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۰
 30. شعبان رضا قربانی , آتنا بروغنی , اثر دمای کلوخه سازی بر روی خواص ابررسانای MgB2 آلائیده به مالیک اسید , کنفرانس فیزیک ایران 89 , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۰
 31. مریم باشی , شعبان رضا قربانی , سهم سازوکارهای میخکوبشδTc و δl در ابررسانای MgB2 آلاییده به مالیک اسید , کنفرانس فیزیک ایران 89 , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۰
 32. شعبان رضا قربانی , ونگ ، شاولین , شارش شار فعال شده به طور حرارتی در ابررساناهای NdO0.82F0.18FeAs , نهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۱۵
 33. شعبان رضا قربانی , همایی، مریم , خواص ترابردی ابررساناهای Nd1-xCaxBa2-xLaxCu3O7-δ , کنفرانس فیزیک ایران 1386 , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶/۰۵
 34. شعبان رضا قربانی , ابری نائی، فهیمه , همبستگی بین ضرایب ترابردی و ساختار الکترونی برای ابررساناهای NdBa2-xLaxCu3O7-δ , کنفرانس فیزیک ایران 1386 , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶/۰۵
 35. شعبان رضا قربانی , اسلامی محمدیه، حمید , ایزدی زاده، ربابه , مقاومت الکتریکی در ابررساناهای Nd1-xPrxBa2Cu3O7-δ بر اساس مدل جفت پلارونی , کنفرانس فیزیک ایران 1386 , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶/۰۵
 36. شعبان رضا قربانی , ابراهیم رستم آبادی , مقاومت الکتریکی حالت عادی ابررسانای Y1-2xCaxThxBa2Cu3O7-delta بر اساس مدل جفت پلارونی , سیزدهمین گردهمایی فیزیک ماده چگال، مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۳/۱۰
 37. شعبان رضا قربانی , رستم آبادی، ابراهیم , توان گرماالکتریسته حالت عادی ابررساناهای NdBa2-xLaxCu3O7-δ , هشتمین کنفرانس ماده انجمن فیزیک چگال ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۱/۲۵
 38. شعبان رضا قربانی , رستم آبادی، ابراهیم , مقاومت الکتریکی حالت عادی ابررسانای NdBa2Cu3O7 براساس مدل جفت پلارونی , کنفرانس فیزیک ایران 1385 , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶/۰۶
 39. شعبان رضا قربانی , فیض آبادی،اکرم , ابری نائی، فهیمه , توان گرماالکتریسته در نمونه های Y1-2xCaxThxBa2Cu3O7-δ , کنفرانس فیزیک ایران 1383 , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۶/۰۲
 40. شعبان رضا قربانی , رپ, استن , اثر هال در حالت عادی ابررساناهای Nd1-2xCaxMxBa2Cu3O7-δ (M=Pr,Th) , کنفرانس فیزیک ایران 1383 , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۶/۰۲
 41. شعبان رضا قربانی , محاسبه تراکم حفره ها در ابررساناهایRE1-xPrx-123 (RE=Y,Nd) به روش جمع ظرفیت پیوندها(BVS) , کنفرانس فیزیک ایران 1383 , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۶/۰۲