1. رضا نورالدینی , احمد کمپانی , شعبان رضا قربانی , بررسی خواص ساختاری نانو ذرات سریا- زیرکونیا آلاییده با منگنز سنتز شده به روش هم رسوبی , Iranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴, صفحه ۴۵۵-۴۶۰
  2. شعبان رضا قربانی , ربابه یزدی زاده , خواص ترابردی حالت عادی ابررسانای Nd1-xPrxBa2Cu3O7-δ و مدلهای نظری , پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱, صفحه ۲۵۳-۲۵۹
  3. شعبان رضا قربانی , مریم باشی , آتنا بروغنی , سازوکار میخکوبش و انرژی فعال سازی در ابررسانای MgB2 آلاییده به مالیک اسید , پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۴, صفحه ۱۰۷-۱۱۱
  4. شعبان رضا قربانی , X. l. Wang , مغناطش و چگالی جریان بحرانی ابررسانای Ndo0.82F0.18FeAs , پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۴, صفحه ۱۱۳-۱۱۶
  5. شعبان رضا قربانی , مریم همایی , تأثیر آلاینده خنثای Ca-La بر روی خواص ترابردی و ابررسانایی ترکیب 123-Nd , پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۰, صفحه ۱۹۱-۱۹۷
  6. شعبان رضا قربانی , ابراهیم رستم آبادی , مقاومت الکتریکی حالت عادی ابررساناهای 123Y(Nd)- با آلایش های CaTh و La بر اساس مدل جفت پلارونی , پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۰, صفحه ۱۸۹-۱۹۵
  7. شعبان رضا قربانی , خواص ترابردی و شبه گاف در ابررسانای NdBa2-xLaxCu3O7-d , پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۹, صفحه ۱۴۷-۱۵۱
  8. شعبان رضا قربانی , گرما الکتریسته و شواهد جایگزیده شدن حاملها درابررساناهای Y1-2xCaxThxBa2Cu3O7-d , پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲, صفحه ۲۴۹-۲۵۴